Word: 心安理得
Pinyin: xīn ān lǐ dé
Antonyms:

惴惴不安

(zhuì zhuì bù ān)


寢食不安

(qǐn shí bù ān)


七上八下

(qī shàng bā xià)


如坐針氈

(rú zuò zhēn zhān)


提心弔膽

(tí xīn diào dǎn)


坐卧不安

(zuò wò bù ān)


心煩意亂

(xīn fán yì luàn)


方寸已亂

(fāng cùn yǐ luàn)


食不甘味

(shí bù gān wèi)


坐立不安

(zuò lì bù ān)


心中有愧

(xīn zhōng yǒu kuì)


忐忑不安

(tǎn tè bù ān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.