Word: 失敗
Pinyin: shī bài
Antonyms:

成功

(chéng gōng)


勝利

(shèng lì)


得勝

(dé shèng)


取勝

(qǔ shèng)