Word: 天真爛漫
Pinyin: tiān zhēn làn màn
Antonyms:

順其自然

(shùn qí zì rán)


獃頭獃腦

(dāi tóu dāi nǎo)


活潑天真

(huó pō tiān zhēn)


矯揉造作

(jiǎo róu zào zuò)


老成持重

(lǎo chéng chí zhòng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.