Word: 呶呶不休
Pinyin: náo náo bù xiū
Antonyms:

啞口無言

(yǎ kǒu wú yán)


滔滔不絕

(tāo tāo bù jué)


侃侃而談

(kǎn kǎn ér tán)


口若懸河

(kǒu ruò xuán hé)


張口結舌

(zhāng kǒu jié shé)


沉默寡言

(chén mò guǎ yán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.