Word: 反目成仇
Pinyin: fǎn mù chéng chóu
Antonyms:

相親相愛

(xiāng qīn xiāng ài)


同舟共濟

(tóng zhōu gòng jì)


輔車相依

(fǔ chē xiāng yī)


秦晉之好

(qín jìn zhī hǎo)


如膠似漆

(rú jiāo sì qī)


如膠如漆

(rú jiāo rú qī)


手足之情

(shǒu zú zhī qíng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.