Word: 半路出家
Pinyin: bàn lù chū jiā
Antonyms:

爐火純青

(lú huǒ chún qīng)


駕輕就熟

(jià qīng jiù shú)


訓練有素

(xùn liàn yǒu sù)


科班出身

(kē bān chū shēn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.