Word: 兵強馬壯
Pinyin: bīng qiáng mǎ zhuàng
Antonyms:

軍多將廣

(jūn duō jiāng guǎng)


赤手空拳

(chì shǒu kōng quán)


兵多將廣

(bīng duō jiāng guǎng)


兵強將勇

(bīng qiáng jiāng yǒng)


老弱殘兵

(lǎo ruò cán bīng)


兵微將寡

(bīng wēi jiāng guǎ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.