Word: 了如指掌
Pinyin: liǎo rú zhǐ zhǎng
Antonyms:

一團漆黑

(yī tuán qī hēi)


似懂非懂

(sì dǒng fēi dǒng)


一無所知

(yī wú suǒ zhī)


不得而知

(bù dé ér zhī)


疑團莫釋

(yí tuán mò shì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.