Word: 不近人情
Pinyin: bù jìn rén qíng
Antonyms:

入情入理

(rù qíng rù lǐ)


蠻橫無理

(mán héng wú lǐ)


合情合理

(hé qíng hé lǐ)


悖理違情

(bèi lǐ wéi qíng)


通情達理

(tōng qíng dá lǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.