Word: 不自量力
Pinyin: bù zì liáng lì
Antonyms:

量力而行

(liáng lì ér xíng)


力不從心

(lì bù cóng xīn)


力所不及

(lì suǒ bù jí)


蚍蜉撼樹

(pí fú hàn shù)


量才錄用

(liáng cái lù yòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.