Word: 不勝枚舉
Pinyin: bù shèng méi jǔ
Antonyms:

聊勝於無

(liáo shèng yú wú)


寥寥無幾

(liáo liáo wú jī)


寥若晨星

(liáo ruò chén xīng)


屈指可數

(qū zhǐ kě shù)


寥寥可數

(liáo liáo kě shù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.