Word: 一統天下
Pinyin: yī tǒng tiān xià
Antonyms:

一盤散沙

(yī pán sàn shā)


銅駝荊棘

(tóng tuó jīng jí)


豆剖瓜分

(dòu pōu guā fēn)


四分五裂

(sì fēn wǔ liè)


半壁江山

(bàn bì jiāng shān)


殘山剩水

(cán shān shèng shuǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.