Word: 节衣缩食
Pinyin: jié yī suō shí
Antonyms:

挥霍无度

(huī huò wú dù)


克勤克俭

(kè qín kè jiǎn)


穷奢极侈

(qióng shē jí chǐ)


铺张浪费

(pū zhāng làng fèi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.