Word: 自动
Pinyin: zì dòng
Antonyms:

被迫

(bèi pò)


劝诱

(quàn yòu)


被动

(bèi dòng)


他动

(tā dòng)


强迫

(qiáng pò)


自愿

(zì yuàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.