Word: 简慢
Pinyin: jiǎn màn
Antonyms:

傲慢

(ào màn)


隆重

(lóng zhòng)


草率

(cǎo shuài)


轻率

(qīng shuài)


殷懃

(yīn 懃)


无礼

(wú lǐ)


恭敬

(gōng jìng)


怠慢

(dài màn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.