Word: 穷途潦倒
Pinyin: qióng tú lǎo dǎo
Antonyms:

飞黄腾达

(fēi huáng téng dá)


命途坎坷

(mìng tú kǎn kē)


平步青云

(píng bù qīng yún)


偃蹇困穷

(yǎn jiǎn kùn qióng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.