Word: 穷凶极恶
Pinyin: qióng xiōng jí è
Antonyms:

大慈大悲

(dà cí dà bēi)


仁至义尽

(rén zhì yì jìn)


悲天悯人

(bēi tiān mǐn rén)


和蔼可亲

(hé ǎi kě qīn)


以怨报德

(yǐ yuàn bào dé)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.