Word: 白晃晃
Pinyin: bái huǎng huǎng
Antonyms:

黑洞洞

(hēi dòng dòng)


明晃晃

(míng huǎng huǎng)


亮堂堂

(liàng táng táng)


白茫茫

(bái máng máng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.