Word: 猛烈
Pinyin: měng liè
Antonyms:

剧烈

(jù liè)


战争

(zhàn zhēng)


刚烈

(gāng liè)


强烈

(qiáng liè)


和平

(hé píng)


生硬

(shēng yìng)


柔和

(róu hé)


温和

(wēn hé)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.