Word: 漆黑一团
Pinyin: qī hēi yī tuán
Antonyms:

光芒万丈

(guāng máng wàn zhàng)


目迷五色

(mù mí wǔ sè)


云蒸霞蔚

(yún zhēng xiá wèi)


历历可数

(lì lì kě shù)


博古通今

(bó gǔ tōng jīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.