Word: 活泼天真
Pinyin: huó pō tiān zhēn
Antonyms:

顺其自然

(shùn qí zì rán)


天真烂漫

(tiān zhēn làn màn)


矫揉造作

(jiǎo róu zào zuò)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.