Word: 标谤
Pinyin: biāo bàng
Antonyms:

毁谤

(huǐ bàng)


赞美

(zàn měi)


称赞

(chēng zàn)


赞扬

(zàn yáng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.