Word: 有始无终
Pinyin: yǒu shǐ wú zhōng
Antonyms:

持之以恒

(chí zhī yǐ héng)


坚持不懈

(jiān chí bù xiè)


善始善终

(shàn shǐ shàn zhōng)


始终如一

(shǐ zhōng rú yī)


有始有终

(yǒu shǐ yǒu zhōng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.