Word: 按兵不动
Pinyin: àn bīng bù dòng
Antonyms:

闻风而动

(wén fēng ér dòng)


倾巢出动

(qīng cháo chū dòng)


蠢蠢欲动

(chǔn chǔn yù dòng)


出奇制胜

(chū qí zhì shèng)


摩拳擦掌

(mó quán cā zhǎng)


挥军进击

(huī jūn jìn jī)


雷厉风行

(léi lì fēng xíng)


调兵遣将

(diào bīng qiǎn jiāng)


劳师动众

(láo shī dòng zhòng)


倾巢而出

(qīng cháo ér chū)


神出鬼没

(shén chū guǐ méi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.