Word: 愁肠寸断
Pinyin: chóu cháng cùn duàn
Antonyms:

心花怒放

(xīn huā nù fàng)


心神郁结

(xīn shén yù jié)


愁肠百结

(chóu cháng bǎi jié)


心绪恶劣

(xīn xù è liè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.