Word: 怨天尤人
Pinyin: yuàn tiān yóu rén
Antonyms:

杞人忧天

(qǐ rén yōu tiān)


乐天知命

(lè tiān zhī mìng)


反躬自问

(fǎn gōng zì wèn)


反求诸己

(fǎn qiú zhū jǐ)


乐天安命

(lè tiān ān mìng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.