Word: 循规蹈矩
Pinyin: xún guī dǎo jǔ
Antonyms:

不成体统

(bù chéng tǐ tǒng)


胡作非为

(hú zuò fēi wéi)


任其自然

(rèn qí zì rán)


痴人说梦

(chī rén shuō mèng)


无所不为

(wú suǒ bù wéi)


无法无天

(wú fǎ wú tiān)


随心所欲

(suí xīn suǒ yù)


肆无忌惮

(sì wú jì dàn)


放浪形骸

(fàng làng xíng hái)


为非作歹

(wéi fēi zuò dǎi)


放荡不羁

(fàng dàng bù jī)


偷香窃玉

(tōu xiāng qiè yù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.