Word: 庸庸碌碌
Pinyin: yōng yōng lù lù
Antonyms:

雄才大略

(xióng cái dà lüè)


卓卓铮铮

(zhuó zhuó zhēng zhēng)


出人头地

(chū rén tóu dì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.