Word: 小手小脚
Pinyin: xiǎo shǒu xiǎo jiǎo
Antonyms:

大手大脚

(dà shǒu dà jiǎo)


缩手缩脚

(suō shǒu suō jiǎo)


束手无策

(shù shǒu wú cè)


大刀阔斧

(dà dāo kuò fǔ)


细针密缕

(xì zhēn mì lǚ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.