Word: 安分守己
Pinyin: ān fēn shǒu jǐ
Antonyms:

无所不为

(wú suǒ bù wéi)


胡作非为

(hú zuò fēi wéi)


无法无天

(wú fǎ wú tiān)


为非作歹

(wéi fēi zuò dǎi)


横行无忌

(héng xíng wú jì)


横行霸道

(héng xíng bà dào)


无事生非

(wú shì shēng fēi)


图谋不轨

(tú móu bù guǐ)


好高鹜远

(hǎo gāo wù yuǎn)


惹事生非

(rě shì shēng fēi)


偷香窃玉

(tōu xiāng qiè yù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.