Word: 大海捞针
Pinyin: dà hǎi lāo zhēn
Antonyms:

信手拈来

(xìn shǒu niān lái)


唾手可得

(tuò shǒu kě dé)


手到擒来

(shǒu dào qín lái)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.