Word: 埋头苦干
Pinyin: mái tóu kǔ gān
Antonyms:

斗鸡走狗

(dǒu jī zǒu gǒu)


纸上谈兵

(zhǐ shàng tán bīng)


出头露面

(chū tóu lù miàn)


游手好闲

(yóu shǒu hǎo xián)


不务正业

(bù wù zhèng yè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.