Word: 垂头丧气
Pinyin: chuí tóu sāng qì
Antonyms:

踌躇满志

(chóu chú mǎn zhì)


额手称庆

(é shǒu chēng qìng)


眉飞色舞

(méi fēi sè wǔ)


得意洋洋

(dé yì yáng yáng)


气宇轩昂

(qì yǔ xuān áng)


沾沾自喜

(zhān zhān zì xǐ)


高歌猛进

(gāo gē měng jìn)


昂首挺胸

(áng shǒu tǐng xiōng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.