Word: 囊空如洗
Pinyin: náng kōng rú xǐ
Antonyms:

囊蚍嵊

(náng pí shèng)


身无分文

(shēn wú fēn wén)


不名一钱

(bù míng yī qián)


腰缠十万

(yāo chán shí wàn)


腰缠万贯

(yāo chán wàn guàn)


不名一文

(bù míng yī wén)


贝积如山

(bèi jī rú shān)


囊橐丰盈

(náng tuó fēng yíng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.