Word: 半途而回
Pinyin: bàn tú ér huí
Antonyms:

因噎废食

(yīn yē fèi shí)


一蹶不振

(yī jué bù zhèn)


百折不挠

(bǎi zhē bù náo)


知难而退

(zhī nán ér tuì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.