Word: 半壁江山
Pinyin: bàn bì jiāng shān
Antonyms:

铜驼荆棘

(tóng tuó jīng jí)


豆剖瓜分

(dòu pōu guā fēn)


一统天下

(yī tǒng tiān xià)


金瓯无缺

(jīn ōu wú quē)


残山剩水

(cán shān shèng shuǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.