Word: 千里迢迢
Pinyin: qiān lǐ tiáo tiáo
Antonyms:

咫尺天涯

(zhǐ chǐ tiān yá)


望衡对宇

(wàng héng duì yǔ)


朝发夕至

(zhāo fā xī zhì)


近在咫尺

(jìn zài zhǐ chǐ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.