Word: 共有
Pinyin: gòng yǒu
Antonyms:

公有

(gōng yǒu)


特有

(tè yǒu)


国有

(guó yǒu)


私有

(sī yǒu)


共同

(gòng tóng)


专有

(zhuān yǒu)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.