Word: 傲慢
Pinyin: ào màn
Antonyms:

谦让

(qiān ràng)


谦逊

(qiān xùn)


谦和

(qiān hé)


谦恭

(qiān gōng)


谦虚

(qiān xū)