Word: 一往情深
Pinyin: yī wǎng qíng shēn
Antonyms:

寡情薄义

(guǎ qíng báo yì)


朝秦暮楚

(zhāo qín mù chǔ)


食肉寝皮

(shí ròu qǐn pí)


卸磨杀驴

(xiè mó shā lǘ)


朝三暮四

(zhāo sān mù sì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.