Słowo: 熄滅
Pinyin: xī miè
Antonyms:

點燃

(diǎn rán)


燃燒

(rán shāo)


點亮

(diǎn liàng)