စာလုံး: 熄滅
ပင်းယင်း: xī miè
Antonyms:

點燃

(diǎn rán)


燃燒

(rán shāo)


點亮

(diǎn liàng)