Perkataan: 姑爹
Pinyin: gū diē
Antonyms:

姑妈

(gū mā)