စာလုံး: 姑爹
ပင်းယင်း: gū diē
Antonyms:

姑妈

(gū mā)