Słowo: 繞嘴
Pinyin: rào zuǐ
Antonyms:

順口

(shùn kǒu)