Słowo: 按部就班
Pinyin: àn bù jiù bān
Antonyms:

急於求成

(jí yú qiú chéng)


躐等躁進

(liè děng zào jìn)


勇往直前

(yǒng wǎng zhí qián)


聞風而動

(wén fēng ér dòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.