Słowo: 大義滅親
Pinyin: dà yì miè qīn
Antonyms:

裡通外國

(lǐ tōng wài guó)


認賊作父

(rèn zéi zuò fù)


徇情枉法

(xùn qíng wǎng fǎ)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.