Słowo: 吝惜
Pinyin: lìn xī
Antonyms:

揮霍

(huī huò)


浪費

(làng fèi)