Słowo: 別人
Pinyin: bié rén
Antonyms:

對方

(duì fāng)


自己

(zì jǐ)


他人

(tā rén)


大夥

(dà huǒ)