Słowo: 以德報德
Pinyin: yǐ dé bào dé
Antonyms:

忘恩負義

(wàng ēn fù yì)


以德報怨

(yǐ dé bào yuàn)


以怨報德

(yǐ yuàn bào dé)


恩將仇報

(ēn jiāng chóu bào)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.